Klinisk hypnos

Skäms inte för att du är människa, var stolt
In i Dig öppnar sig valv bakom valv oändligt
Du blir aldrig färdig
Och det är så det skall …..
Tomas Tranströmer

Hypnos har en mer än 100 år lång tradition. Hypnos betraktas som en användbar metod inom ramen för någon av de etablerade psykoterapeutiska skolbildningarna och inte en egen psykoterapiform.
Modern hypnos används med stor respekt för klientens integritet, behov av tid, behov av egenkontroll, och inte minst behovet att känna terapeutens fullständiga närvaro och empati.

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Ordet hypnos används också för att beteckna det tillstånd som metoderna leder fram till, ett tillstånd som gynnar behandlingen. Ibland används ordet ”trance” eller FMT (förändrat medvetandetillstånd). Det är ett tillstånd som kan kännas igen från andra sammanhang och som benämns med andra etiketter såsom mental träning, yoga, meditation, mindfulness, mm.

HYPNOS KAN

 • Minska upplevelse av smärta
 • Leda till ökad avslappning och bättre förmåga att hantera stress
 • På ett resurssnålt sätt, ge en stunds avkoppling var som helst och när som helst
 • Ha gynnsamma effekter på immunsystemet
 • Mildra psykosomatiska symtom
 • Frigöra inre resurser som ökar effektiviteten av psykoterapi
 • Hjälpa till att hantera svåra känslor
 • Förenkla behandlingen av fobier
 • Stötta beslut till egna beteendeförändringar
 • Öka prestationsförmågan inom arbete och idrott
 • Stimulera den egna kreativiteten
 • Förbättra kommunikationsförmåga
 • Avleda från obehagliga upplevelser
 • Minska blödning och svullnad i samband med skada
 • Påskynda återhämtning efter operationer

I hypnos är man vaken, medveten och fullt kapabel att avbryta det som händer, när som helst och av vilka skäl som helst. Man väljer själv vad man vill säga under hypnosen eller efteråt. Man kan t.o.m. ljuga om man vill, på samma sätt som man kan ljuga i andra sammanhang. Det är mycket sällsynt att klienter glömmer vad de sagt i hypnos – troligen lika ovanligt eller vanligt som att glömma vad man sagt i en ordinär samtalsterapi. Däremot har man svårt att lura sig själv i hypnostillståndet, om man inte har starka skäl till det.

Det är vanligt att klienter upplever att de kommer väldigt nära sitt allra innersta, i kontakt med sitt nakna, autentiska jag, När man känner sig psykiskt naken är man sårbar. Hypnosterapeuten använder därför aldrig sina tekniker mekaniskt, utan måste ha en särskilt stor lyhördhet för nyanser i kommunikationen.

Nyttan med att guida klienten in i ett förändrat medvetandetillstånd är att det öppnar klientens medvetande, ger större tillgång till kreativa lösningar samt tillgång till personliga känslor, minnen och behov. Terapeuten kan använda hypnos för att lyfta fram just de känslor, tankar och beteenden som har betydelse för klientens utveckling i enlighet med de överenskommelser som gjorts mellan klient och terapeut avseende mål och innehåll. Oönskade, men envisa känslor, tankar och beteenden som klienten upplever hindrande kan också lyftas fram, förtydligas och begripliggöras på ett sätt som hjälper klienten att på sikt bli friare i sina val. Även önskvärda, men hämmade eller nedtryckta egenskaper, känslor, tankar och beteenden kan lockas fram betydligt snabbare med hypnos än i traditionell samtalsterapi. Generellt kan man säga att den som inser att hans/hennes problem har en psykologisk aspekt, kan kontakta en hypnosutbildad psykoterapeut för ett bedömningssamtal. Läkare rekommenderar ibland patienter att vända sig till en hypnoskunnig psykoterapeut när kroppsliga besvär är stress- eller orosrelaterade, oavsett om det handlar om kroppslig sjukdom, svårförklarlig smärta eller oro. Den klient som är öppen för att pröva hypnos, måste vara medveten om att hypnosterapi alltid är ett arbete där psykoterapeuten är som en k a r t l ä s a r e med överblick över landskapet och var i processen man befinner sig, men att klienten ändå är den som f ö r fordonet. Den som förväntar sig att hypnosterapeuten tar över spakarna och suggererar en passiv halvsovande klient som lämnar behandlingsrummet frisk och botad, utan egen ansträngning, kommer att bli besviken.

Etikregler och nationell lagstiftning kring utövanderätten är nödvändig.
Hypnos är ett kraftfullt verktyg som i fel händer kan missbrukas, varför vi är särskilt angelägna om att behålla den svenska lagstiftning som hindrar lekmän från att behandla med hypnos. Den som söker sig till en hypnosterapeut uppmanas att endast anlita en behandlare med en legitimation i ett vårdyrke eller en kandidat under utbildning hos SFKH (Svenska föreningen för klinisk hypnos).