Psykoterapi (Behandlingsmetoder)

  • Utöver PDT – Individuell psykoterapi på psykodynamisk grund
 och IPT som presenterades under Vårdval psykoterapi
  • Existentiell psykoterapi och psykoterapi för äldre – med skillnad att förkunskapskravet om förståelsen för åldrandetspsykologi är en förutsättning att arbeta psykoterapeutiskt med äldre.
  • Krisbearbetning, både akuta och tidigare trauman
  • Drömgrupper, enligt Ullman-metoden,
  • Symboldrama
  • Psykosocial handledning, enskild eller i grupp
  • Mindfulness (Stresshantering & utmattning)
  • E – terapi (terapi on-line)

 

Jag har drygt 20 års erfarenhet med samtal, personlig utveckling med focus på yrkesutveckling, samt psykoterapi inom hälso- och sjukvård, (palliativ vård), och barn psykiatri.

Jag har arbetat med alla sedvanliga uppgifter såsom bedömning och diagnostik, psykoterapeutisk samtalsbehandling, fokuserad korttidsterapi, stödjande och vägledande samtal, akutsamtal.

Med 15 års arbete inom hälso- och sjukvård, både öppen och sluten sjukvård har jag kommit att fördjupa min kompetens både vid enskild kris-bearbetning  samt det existentiella samtalet.

Utöver klientarbete har jag också arbetat med undervisning både hos kommuner och på universitet, samt psykosocial handledning av sjukvårdpersonal.

Existentiell psykoterapi och psykoterapi för äldre – som skiljer sig endast i förkunskapskravet om förståelsen för åldrandetspsykologi

 

Drömarbete

Jag arbetar med drömmar utifrån Ullman vars utgångspunkt är att drömmens språk kan förstås av alla, men att drömmens innebörd är unik för drömmaren och endast kan förstås av drömmaren själv. Drömarbetet är inte en terapeutisk metod, utan syftar till att ta tillvara och försöka förstå sina drömmar i den aktuella livssituationen. Arbetet kan göras med fördel både i grupp och individuellt. Drömgrupparbete är en möjlighet att tillsammans med intresserade gruppdeltagare utforska dina drömmar.

 

Psykodrama

Psykodrama är ett sätt att utforska ”sanningen”, bearbeta upplevda situationer och träna inför framtiden. Men psykodrama är mer än en samling metoder och tekniker. Det är ett förhållningssätt och en filosofi där kreativitet, spontanitet och mötet mellan människor står i centrum.

Psykodrama bygger på en filosofi som menar att alla människor i grunden är kreativa varelser som har ett behov av att agera och skapa sin omvärld i samklang med andra. Våra jag består av de roller vi har i livet. Om rollerna har stelnat klarar vi inte längre att möta förändrade eller nya krav från omgivningen. Idén med psykodrama är alltså att träna upp spontanitet och kreativitet, utvidga rollrepertoaren, samt att utveckla förmågan att sätta sig in i hur andra människor tänker och känner.

 

Mindfulness

Människor som söker samtal ofta söker i samband med svåra fysiska symtom som stress, smärta, oro och sömnsvårigheter. Vid dessa tillstånd uppstår muskelspänningar och återhållen andning, vilka ger upphov till trötthet, stelhet och värk. Med tiden kan detta också påverka ditt självförtroende på ett ohälsosamt sätt. Dina tankar och känslor påverkar kroppen liksom kroppslig smärta eller obehag påverkar ditt humör.

Mindfulness är en behandlingsform som tar hänsyn till alla aspekterna av dig själv ger därför ofta ett bättre och på sikt mer bestående resultat. Med inslag av såväl kognitiv beteendeterapi (KBT) som psykodynamiska metoder används samtalet för att tydliggöra vanemönster, sätta ord på svåra känslor och förstå hur de påverkar Dig. Detta ger dig möjlighet att upptäcka och utveckla nya och mer gynnsamma förhållningssätt. Syfte är att minska och förebygga dina symptom.

Jag vägleder med behandlingsmetoder som ökar medvetenheten om hur din kropp fungerar och om vilka möjligheter du har att använda din kropp på ett skonsammare och mer funktionellt sätt. Efter hand som du blir mer medveten kan du själv påverka dina stressreaktioner, spänningsmönster, smärta, oro, sömnproblem, concentration och självförtroende.

Mindfulness med meditation är att komma dig själv och din inre röst närmare, så att du kan bli mer närvarande i livet. Det gör du genom att stilla din tanke- och känsloverksamhet Att bara kunna sitta i stillhet och tystnad utan några tankar. Du behöver inte göra det så komplicerat. Det viktiga är att du sitter i en bekväm ställning och att ryggen är rak. Vissa föredrar att ligga ner men då är det lätt att somna och det är inte meningen. Att meditera innebär att vara i aktiv stillhet.

Den viktigaste grunden är andningen.

Den allra första mindfulnessmanualen heter Satipatthana Sutta och skrevs ner 2500 fkr. I den beskriver Buddha mindfulness (sati). Syftet med medveten närvaro eller mindfulnessträning är att befria sig från ”onödigt” lidande, dvs. den delen av vårt lidande som har att göra med vårt förhållningssätt till livet. Kärnan i mindfulness är att i nuet kunna ta perspektiv och erfara att vi inte är våra tankar, känslor eller sinnesintryck, utan den som har dessa tankar, känslor och sinnesintryck. I Satipatthana Sutta beskriver Buddha fyra områden för mindfulnessövningar, och denna uppdelning ger fortfarande en god överblick över de vanligaste mindfulnessövningarna. Dessa fyra områden är

1) Medveten närvaro i andning och kropp,

2) Medveten närvaro i känslorna,

3) Medveten närvaro i tankarna, och

4) Medveten närvaro i livsmönster, dvs. det komplexa samspelet mellan kroppsupplevelser, känslor, tankar och beteenden.

Buddha rekommenderade också att träna mindfulness i denna ordning: från andningen och kroppsupplevelserna, som är mer påtagliga och alltid sker i nuet, till känslor och tankar som lätt glider iväg i reaktioner på sådant som skett eller förväntningar inför framtiden, och slutligen till de mer komplexa beteendemönster där vi så lätt snärjs av vår önskan att undvika smärta.

Mindfulnessövningar är som att gå till gymet: det är träning för att öka vår styrka och uthållighet i att vara medvetet närvarande, men mindfulness är inte övningarna i sig. Mindfulness är ett sätt att vara i världen, som vi försöker återkomma till om och om igen för att finna vår balanspunkt i livet. När jag lär ut mindfulness till våra klienter är det denna medvetna närvaro som är det centrala. Det finns både formella övningar eller mer informellt att vara närvarande tillsammans med mina klienter och på så sätt hjälper jag dem att också bli mer mindfulness.