Vårdval psykoterapi

Hälsoval Skåne och erbjuder kort behandling 6-12 gånger samt 1 uppföljnings session (IPT) eller längre psykoterapi 10-25 gånger samt 1 uppföljning session (IPT & PDT).

 

Målgrupp

Målgruppen är patienter 16 år och uppåt som lider av lättare/medelsvår depression, ångest eller stress.

Behandling för patienter under 18 är kostnadsfri.

Enligt riktlinjer för Region Skånes hälsoval psykoterapi 2015, kan man även som par söka terapi som par. Kravet för par-terapi är att var och en måste ha en egen remiss.

Åldersgränsen har tagits bort vilket innebär att även äldre dvs. 65+ kan söka för psykisk ohälsa.

 

PDT – psykodynamisk psykoterapi 

10-25 sessioner. Terapin sker här och nu och har en struktur. Vi arbetar utifrån begreppet ”relationell psykoterapi” som utgår från interpersonella faktorers centrala betydelse för psykisk hälsa och utveckling.

Psykodynamiskt orienterad samtalsterapi syftar till ökad självkännedom. Med en större medvetenhet om hur dina känslor, tankar, minnen och föreställningar påverkar din upplevelse av din nuvarande livssituation, får du möjlighet att ta ställning till och påverka ditt liv och dina relationer.

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP – Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy), är en psykodynamiskt grundad terapiform, som utgår från klassisk psykoanalytisk teori, anknytningsteori och neurovetenskap. Metoden har utformats för att på det mest effektiva sättet hjälpa klienten att nå sina sanna, äkta känslor och att kunna uppleva dem, för att sedan ha bättre möjligheter att befria sig från själv-saboterande livslösningar och kunna välja att leva ett sunt och ansvarigt liv. Detta sker genom att terapeuten hjälper klienten att undanröja de hinder, som stått i vägen för att släppa fram känslor och tankar, som länge undvikits. Målet är att hjälpa klienten att kunna fungera på sin högsta möjliga nivå, fri att älska, arbeta, skapa och känna sig fullt levande.

För mer information: http://www.samradsforum.se/relationell.htm

 

IPT – Interpersonell psykoterapi

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en integrativ och tidsbegränsad psykoterapeutisk behandling där relationer med andra människor står i centrum. Arbetet är strukturerat och fokuserar på hur mänskliga relationer medverkar till psykisk ohälsa och tvärtom.

I IPT kopplas måendet till Dina interpersonella relationer och efter en noggrann bedömningsfas, väljer man ett av fyra fokusområden inom den interpersonella terapins metod, som vidmakthåller det psykiska lidandet mest. När relationerna förbättras, minskar eller försvinner symtomen och därmed det psykiska ohälsa.

IPT i en längre psykoterapi är 16-20 sessioner och vid behov erbjuds s. k. ”maintenance sessioner”

1 ggr/månad under upp till ett halvår. För mer information: http://interpersonellpsykoterapi.se

 

Bedömning och remiss

Din läkare på den vårdenhet där Du är listad bedömer om Du är lämpad för den behandling som erbjuds inom Vårdval Psykoterapi och som är den som i så fall skriver remiss.

 

Kostnad

Sjukvårdstaxa 160:-/besök. Frikort gäller.