Vårdval psykoterapi

Hälsovalet, Psykoterapi, PDT – psykodynamisk psykoterapi

När det gäller att ta emot patienter på remiss är jag verksam som underleverantör. Det innebär att jag är ackrediterad att ta emot
remisser via huvudleverantören, en vårdgivare som har avtalet
med Region Skåne. Kontakta mig närmare för upplysningen om
var din läkare, på din vårdcentral där du är listad kan skicka
remissen.

Målgrupp

Målgruppen är patienter 16 år och uppåt som lider av lättare/medelsvår depression, ångest eller stress. Behandling för patienter under 18 är kostnadsfri.

Enligt riktlinjer för Region Skånes hälsoval psykoterapi 2015, 2019 kan man även som par söka terapi som par. Kravet för par-terapi är att var och en måste ha en egen remiss.

Åldersgränsen har tagits bort vilket innebär att även äldre dvs. 65+ kan söka för psykisk ohälsa.

PDT – psykodynamisk psykoterapi 

Omfattar 10-25 sessioner. Terapin sker här och nu och har en struktur. Vi arbetar utifrån begrep-pet ”relationell psykoterapi” som utgår från interpersonella faktorers centrala betydelse för psykisk hälsa och utveckling.

Psykodynamiskt orienterad samtalsterapi syftar till ökad självkännedom. Med en större medvetenhet om hur dina känslor, tankar, minnen och föreställningar påverkar din upplevelse av din nuvarande livssituation, får du möjlighet att ta ställning till och påverka ditt liv och dina relationer.

Bedömning och remiss

Din läkare på den vårdenhet där Du är listad bedömer om Du är lämpad för den behandling som erbjuds inom Vårdval Psykoterapi och som är den som i så fall skriver remiss.

Kostnad

Patientavgift 2019 200:-/besök upp till 1150 sek. Fri-kort gäller.