Integritetspolicy – GDPR

När du kontaktar mig och bestämmer Dig för att ingå i behandling hos mig registrerar jag dina personuppgifter om dig. Personuppgifterna används för journalskrivning och som underlag för betalning och fakturering. De tre lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom verksamheten är Patientdatalagen, Dataskyddsförordningen och bokföringslagen. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård.

Hur jag behandlar dina personuppgifter?

Jag är skyldig att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom ibland rapporteras till myndigheter, försäkringsbolag och liknande. Jag har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig eller den som skickat remiss eller beställt tjänst av oss och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar mig i egenskap av små vårdgivare.

Kontaktuppgifterna sparas i mitt alternativ uppdragsgivarens patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

När det gäller den psykoterapeutiska patientarbete on-line använder jag mig av  plattformen Minterapi.se

De personuppgifter som du registrerar via ditt användarkonto i form av ditt namn, ditt personnummer, din mailadress och din betalningsinformation är de personuppgifterna som behandlas. Uppgifterna används för att administrera ditt användarkonto, administrera uppsägning av ditt användarkonto, ta betalt för dina köp samt i övrigt leverera tjänsten till dig. I samband med att du registrerar ditt konto hos MinTerapi.se ger du ditt samtycke till att personuppgifterna lagras och bearbetas inom ramen för verksamheten.

Hur länge bevaras dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur jag ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen. Bokföringsunderlag , tex fakturor skall sparas i 10 år.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom vården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

Jag kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om jag inte är skyldig att göra det till följd av lagar och föreskrifter eller om jag har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Det händer att jag som Leg. Psykoterapeut arbetar med uppdrag hos andra vårdgivare. Ett uppdrag är som underleverantör till Ann-Catrine Nilsson AB. I dessa fall behandlar jag dina personuppgifter i enlighet med de skriftliga avtal och instruktioner som gäller i Ann-Catrine Nilsson ABs bolag. Det förhåller sig på exakt samma sätt i de avseende jag arbetar som konsult för

I de avseende jag arbetar med uppdrag som underleverantör och får tillgång till dina personuppgifter gers mig inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Vilka rättigheter du har

Ta del av patientjournalen

 Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen.

Få dina personuppgifter rättade eller raderade

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Få information om åtkomst till din patientjournal

 Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

Spärra uppgifter i din patientjournal

Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst.
Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård.
Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen.

Invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som jag utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta mig på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar jag dina personuppgifter”.