Psykoterapi (Behandlingsmetoder)

SYMTOM VID PSYKISK OHÄLSA

Psykisk ohälsa kan yttra sig genom många olika psykiska symptom som t.ex sömnstörningar, relationsproblem, trötthet och koncentrationssvårigheter. Man kan känna sig nedstämd eller irriterad utan att förstå varför. För en del kan rädsla, ångest och oro skapa konflikter och svårigheter i såväl privatliv som i arbetsliv.

BEHÖVER JAG PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING?
 • Livskriser; skilsmässa, arbetslöshet, sorger och förluster av olika slag
 • Utbrändhet och trötthetssyndrom
 • Depression och ångest
 • Existentiella livskriser och frågeställningar
 • Relationsproblem i yrkesliv eller i privatliv
 • Sjukdom eller olycka som påverkar din livssituation

Sättet som vi tänker, och sättet som vi gör saker utvecklas till ett sätt att vara, det blir ett mönster. Det kan innebära att vi undviker olika situationer eller relationer vilket typiskt ger obehag i kroppen, ont i magen, spänningshuvudvärk, illamående, rastlöshet eller andra spänningar i nacke, armar och ben. Detta är olika tecken på ångest.

Varför kan vi inte bara sluta om vi vet att jag gör något ”fel”?  För att en gång i tiden blev det ett ”sätt” att överleva. Jag kalla dessa för ”överlevnadsstrategier”. Det hjälpte oss härda ut, avleda, förtränga. Dessa sätt etablerade sig tidigt i livet, blev automatiserade och därför är det svårt att bryta dem.  Till slut blev dessa mönster ett mål i sig själv.

Varför hamnar vi i dessa mönster som vi vet är problematiska? Hur kan vi förändra vårt sätt att tänka och bete oss? Vi behöver förstå varför vi behövde dessa sätt, vilken smärta som döljer sig under, för att här och nu kunna göra andra val. Dessa sätt gagnade oss en gång i tiden men idag har vi

Med en terapeut kan vi se på dessa undvikanden och starta ett förändringsarbete.

PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och relationen till både sig själv och till andra för att minska psykologiska problem. Psykodynamiskt orienterad samtalsterapi syftar till ökad självkännedom. Med en större medvetenhet om hur dina känslor, tankar, minnen och föreställningar påverkar din upplevelse av dig själv och din nuvarande livssituation, får du möjlighet att ta ställning till och påverka ditt liv och dina relationer.

Grundtanken är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten, och att relationer och anknytningen till andra fortsätter att vägleda under livet. Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar. Ordet ”dynamisk” betonar just att individers inre liv inte är ”statisk” utan styrs av en uppsättning faktorer – både yttre och på så vis kan vara mer eller mindre i balans.

I mötet med konfidenten är psykoterapeuten engagerad, nyfiken och vill förstå klientens problem och belägenhet. Samarbete och kontakt jämsides med acceptans är grundförutsättningar, där acceptans innebär att terapeuten inte värderar och bedömer det som berättas, utan att man vill förstå mening och sammanhang. Man ger inte heller råd och anvisningar. Arbetet styrs mer av ett gemensamt undersökande av hur och varför konfidenten har hamnat ur kurs.

Psykodynamiskt orienterad samtalsterapi syftar till ökad självkännedom. Med en större medvetenhet om hur dina känslor, tankar, minnen och föreställningar påverkar din upplevelse av din nuvarande livssituation, får du möjlighet att ta ställning till och påverka ditt liv och dina relationer.

TYSTNADSPLIKT

Som psykoterapeut hara jag tystnadsplikt. Även om arbetsgivaren helt eller delvis betalar för dina samtal gäller sekretessen även gentemot din arbetsgivare.

ANDRA BEHANDLINGSMETODER
 • Existentiell psykoterapi
 • Existentiell psykoterapi och psykoterapi för äldre – (förkunskapskravet om förståelsen för åldrandetspsykologi är en förutsättning att arbeta psykoterapeutiskt med äldre).
 • Relationell psykoterapi  – IPT
 • Krisbehandling, både akuta och tidigare trauman
 • Hypnos, mindfulness – bl.a för stresshantering, utmattning, smärthantering,
 • E – terapi (terapi on-line)